To najpopularniejszy dział ubezpieczeń w Polsce. Do ubezpieczeń komunikacyjnych zaliczamy:

1.Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)
Ubezpieczenie OC jest obowiązkowe dla każdego posiadacza pojazdu mechanicznego w celu ubezpieczenia go od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu[4]. Ubezpieczenie OC chroni majątek ubezpieczonych oraz zapewnia pokrycie szkód poniesionych przez poszkodowanych. Obligatoryjny charakter tego ubezpieczenia oznacza, że właściciele pojazdów są objęci obowiązkiem zawarcia umowy ubezpieczenia, a zakłady ubezpieczeń – obowiązkiem przyjęcia oferty osób ubezpieczających swoją odpowiedzialność cywilną.

2. Autocasco (AC)– ubezpieczenie komunikacyjne od kradzieży i zniszczenia
Dobrowolne ubezpieczenie pojazdów mechanicznych (np. samochodów, motocykli) od zdarzeń losowych. Celem ubezpieczenia jest ochrona pojazdu wraz z jego wyposażeniem w zakresie utraty, zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieży.

3. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
Ubezpieczenie to zapewnia wypłatę odszkodowania za następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW). Przedmiotem tego dobrowolnego ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwego wypadku, którego skutkiem są uszkodzenia ciała, trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego.

4. Assistance
Dobrowolne ubezpieczenie mające na celu zapewnienie ubezpieczającemu określonej pomocy w nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Pomoc w razie wypadku, awarii czy kradzieży. Dostępny jako opcja dodatkowa jak i samodzielny produkt. Aby skorzystać ze wsparcia, w razie zdarzenia, wystarczy tylko zadzwonić na podany numer telefonu. Assistance to nie tylko holowanie, ale również naprawa na miejscu, samochód zastępczy czy zakwaterowanie w podróży.