Zgodnie z doniesieniami prasowymi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. WHO ogłosiło stan wyjątkowy o zasięgu międzynarodowym. W przypadku wyjazdów zagranicznych zwróćmy szczególną uwagę na zakres swojego ubezpieczenia. Duża część towarzystw nie świadczy pomocy w wypadku epidemii czy ogłoszonego stanu wyjątkowego. Będąc na lotniskach międzynarodowych jesteśmy narażeni nawet lecąc gdzieś w odmiennym kierunku niż Chiny i Azja.

Przyjrzyjmy się ogólnym warunkom ubezpieczeń i oświadczeniom poszczególnych towarzystw. Stanowisko poniższych firm może się zmienić i jest aktualne na czas, w którym piszę ten tekst. Najlepiej zapytać agenta przed zakupem polisy o tę kwestię.


WARTA – w OWU WARTA TRAVEL:
a) brak jest wyszczególnienia wyłączenia, że WARTA nie odpowiada za koszty powstałe w wyniku epidemii w odniesieniu do kosztów leczenia i Assistance.
b) w odniesieniu do usług Assistance jedynym wyłączeniem jest brak odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji świadczeń assistance, jeśli są one spowodowane wskutek m.in. stanu wyjątkowego (w przypadku, gdy koszty te zostaną poniesione przez Ubezpieczonego, WARTA dokona ich zwrotu do takiej wysokości jakby sama organizowała usługi assistance)

ERGO HESTIA – towarzystwo udzieli ochrony w przypadku zachorowania w związku z koronawirusem, ochrona w tym przypadku zostanie udzielona, tak jak w przypadku innej choroby (w OWU brak wyłączeń związanych z epidemią, wyłączenie dotyczące braku odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek stanu wyjątkowego nie dotyczy kosztów leczenia, Assistance i NNW).

PZU – z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie:
a) epidemii, o których władze docelowego kraju podróży poinformowały w środkach masowego przekazu, o czym Ubezpieczony mógł powziąć informację przed wyjazdem na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia,
b) aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub
stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu,
działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

ALLIANZ – zgodnie z komunikowaną informacją, towarzytwo ubezpieczeniowe wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków ubezpieczenia (jeśli wirus z rodziny koronawirusów zostanie wykryty u któregoś z Klientów Allianz, osoba ta będzie podlegała ochronie, tak jak w przypadku innej choroby). W przypadku ogłoszenia przez instytucje państwowe danego kraju epidemii lub jej skrajnej formy pandemii, w chwili ogłoszenia takiej informacji Ubezpieczyciel może odmówić ochrony ubezpieczeniowej osób, które planują wyjechać do zagrożonego kraju

LINK4 – zgodnie z wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU Podróże, Link4 nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w związku z epidemią lub skażeniem, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed podróżą zagraniczną, w OWU brak jest wyłączenia odpowiedzialności w odniesieniu do stanu wyjątkowego.

COMPENSA – towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty epidemii lub skażeń, o ile stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii lub powszechne ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie skażeń zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego.

INTERRISK – w odniesieniu do kosztów leczenia i pomocy w podróży, firma nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

UNIQA – odpowiedzialnością UNIQA TU S.A. nie są objęte zdarzenia i następstwa zdarzeń:
a) jakie zaistniały na terytorium państw, w których toczą się jakiekolwiek działania wojenne lub panuje epidemia, a informację o tym podano do powszechnej wiadomości przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przed wyjazdem Ubezpieczonego i pod warunkiem, że śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie jest z tym związane, w przypadku gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,
b) nie obejmuje kosztów leczenia i usług assistance powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii, skażeń oraz chorób zakaźnych

WIENER – w odniesieniu do koronawirusa WIENER odpowiada do sumy ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że jedynie za koszty umożliwiające powrót do kraju zamieszkania. Samo zachorowanie nie jest wyłączone z odpowiedzialności. Brak rozpoznanego zachorowania skutkuje brakiem odpowiedzialności

Generali– patrzymy na samo OWU- Zgodnie z zapisem par 14, ust 1, pkt. 23 Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty usług assistance powstałe wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń. W chwili obecnej nigdzie na świecie nie została ogłoszona epidemia, zatem Generali powinno ponosić odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zachorowań na koronawirusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *