Zgodnie z doniesieniami prasowymi Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan zagrożenia zdrowia publicznego w związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem. WHO ogłosiło stan wyjątkowy o zasięgu międzynarodowym. W przypadku wyjazdów zagranicznych zwróćmy szczególną uwagę na zakres swojego ubezpieczenia. Duża część towarzystw nie świadczy pomocy w wypadku epidemii czy ogłoszonego stanu wyjątkowego. Będąc na lotniskach międzynarodowych jesteśmy narażeni nawet lecąc gdzieś w odmiennym kierunku niż Chiny i Azja.

Przyjrzyjmy się ogólnym warunkom ubezpieczeń i oświadczeniom poszczególnych towarzystw. Stanowisko poniższych firm może się zmienić i jest aktualne na czas, w którym piszę ten tekst. Najlepiej zapytać agenta przed zakupem polisy o tę kwestię.


WARTA – w OWU WARTA TRAVEL:
a) brak jest wyszczególnienia wyłączenia, że WARTA nie odpowiada za koszty powstałe w wyni ku epidemii w odniesieniu do kosztów leczenia i Assistance.
b) w odniesieniu do usług Assistance jedynym wyłączeniem jest brak odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji świadczeń assistance, jeśli są one spowodowane wskutek m.in. stanu wyjątkowego (w p rzypadku, gdy koszty te zostaną poniesione przez Ubezpieczonego, WARTA dokona ich zwrotu do takiej wysokości jakby sama organizowała usługi assistance)

ERGO HESTIA – towarzystwo udzieli ochrony w przypadku zachorowania w związku z koronawirusem, ochrona w tym przypadku zostanie udzielona, tak jak w przypadku innej choroby (w OWU brak wyłączeń związanych z epidemią, wyłączenie dotyczące braku odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek stanu wyjątkowego nie dotyczy kosztów leczenia, Assistance i NNW).

PZU – z odpowiedzialności PZU SA wyłączone są koszty leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie:
a) epidemii, o których władze docelowego kraju podróży poinformowały w środkach masowego przekazu, o czym Ubezpieczony mógł powziąć informację przed wyjazdem na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia,
b) aktów terroryzmu, działań wojennych, stanu wojennego lub
stanu wyjątkowego, które wystąpiły na terytorium państwa znajdującego się w rejonie świata zagrożonym aktami terroryzmu,
działaniami wojennymi, stanem wojennym lub stanem wyjątkowym, chyba że odpowiedzialność PZU SA została rozszerzona w tym zakresie za zapłatą dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

ALLIANZ – zgodnie z komunikowaną informacją, towarzytwo ubezpieczeniowe wywiąże się ze wszystkich zobowiązań wynikających z warunków ubezpieczenia (jeśli wirus z rodziny koronawirusów zostanie wykryty u któregoś z Klientów Allianz, osoba ta będzie podlegała ochronie, tak jak w przypadku innej choroby). W przypadku ogłoszenia przez instytucje państwowe danego kraju epidemii lub jej skrajnej formy pandemii, w chwili ogłoszenia takiej informacji Ubezpieczyciel może odmówić ochrony ubezpieczeniowej osób, które planują wyjechać do zagrożonego kraju

LINK4 – zgodnie z wyłączeniami odpowiedzialności określonymi w OWU Podróże, Link4 nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych w związku z epidemią lub skażeniem, o ile wybuchły i zostały ogłoszone przed podróżą zagraniczną, w OWU brak jest wyłączenia odpowiedzialności w odniesieniu do stanu wyjątkowego.

COMPENSA – towarzystwo nie ponosi odpowiedzialności za koszty epidemii lub skażeń, o ile stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii lub powszechne ostrzeżenie o grożącym niebezpieczeństwie skażeń zostały ogłoszone przed podróżą Ubezpieczonego.

INTERRISK – w odniesieniu do kosztów leczenia i pomocy w podróży, firma nie ponosi odpowiedzialności za koszty powstałe w wyniku epidemii ogłoszonych na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

UNIQA – odpowiedzialnością UNIQA TU S.A. nie są objęte zdarzenia i następstwa zdarzeń:
a) jakie zaistniały na terytorium państw, w których toczą się jakiekolwiek działania wojenne lub panuje epidemia, a informację o tym podano do powszechnej wiadomości przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych przed wyjazdem Ubezpieczonego i pod warunkiem, że śmierć, nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie jest z tym związane, w przypadku gdy miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego,
b) nie obejmuje kosztów leczenia i usług assistance powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii, skażeń oraz chorób zakaźnych

WIENER – w odniesieniu do koronawirusa WIENER odpowiada do sumy ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że jedynie za koszty umożliwiające powrót do kraju zamieszkania. Samo zachorowanie nie jest wyłączone z odpowiedzialności. Brak rozpoznanego zachorowania skutkuje brakiem odpowiedzialności

Generali– patrzymy na samo OWU- Zgodnie z zapisem par 14, ust 1, pkt. 23 Generali nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia i koszty usług assistance powstałe wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń. W chwili obecnej nigdzie na świecie nie została ogłoszona epidemia, zatem Generali powinno ponosić odpowiedzialność z tytułu ewentualnych zachorowań na koronawirusa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.