Średnia składka na mieszkańca

Jednym ze wskaźników poziomu rozwoju rynku ubezpieczeniowego w kraju jest relacja składki przypisanej brutto przypadająca na jednego mieszkańca (per capita). Średni wskaźnik dla krajów Unii Europejskiej w 2017 r. wyniósł 2 254 EUR, z tego na ubezpieczenia na życie przypadało 1 336 EUR, na ubezpieczenia pozostałe (np. auto, samochód itd.) – 918 EUR. W 2017 r. dla ubezpieczeń ogółem wskaźnik ten spośród krajów Unii Europejskiej był najwyższy w Danii i wyniósł 5 421 EUR (o 5,3% więcej niż przed rokiem), z tego na ubezpieczenia życiowe przypadało 3 830 EUR (wzrost o 6,3%), na ubezpieczenia pozostałe – 1 591 EUR (wzrost o 2,9%). Polska znajduje się w gronie państw Unii Europejskiej, gdzie wskaźnik ten kształtuje się na bardzo niskim poziomie 380 EUR, łącznie dla działu I i II, z tego w dziale life przypadało 155 EUR, a w dziale non-life – 226 EUR.

Należy zwrócić uwagę nie tylko o ile mniej wydajemy na ubezpieczenia względem całej Europy. Zauważmy również jak wygląda proporcja wydatków na ubezpieczenia życiowe i majątkowe w przypadku Polski. Okazuje się, że płacimy dużo więcej za ubezpieczenie naszej firmy, auta, domu niż za ubezpieczenie własnego zdrowia i życia. W krajach wysokorozwiniętych ta proporcja wygląda dokładnie odwrotnie.

Bezpośrednie przełożenie ubezpieczeń na jakość życia

Rolą firm ubezpieczeniowych jest ochrona polskiej gospodarki, tworzenie stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa dla firm i osób prywatnych. Wpływ branży ubezpieczeniowej na polską gospodarkę to nie tylko podatki odprowadzone do państwa czy wiele miejsc pracy w różnych sektorach. To przede wszystkim więcej dóbr i usług wytwarzanych w polskiej gospodarce dzięki wypłatom z tytułu ubezpieczeń. Stąd tak ważna jest świadomość konsumencka na konieczność ubezpieczenia. Za ilością posiadanych polis idzie wysokość wypłat dla osób prywatnych i firm.

Osoba z polisą życiową posiada prywatną opiekę medyczną. Mając ubezpieczenie domu czy samochodu nie martwimy się po wypadku o kwestie materialne. Cały czas możemy dalej funkcjonować i budować swój majątek, a nie skupiać się na pokryciu strat. Dla przedsiębiorstw ma to jeszcze większe znaczenie. Każda świadoma firma chroni swój majątek przed niespodziewanymi zdarzeniami. W przypadku pożaru, kradzieży nie zostajemy sami z wydatkami. Nie hamuje to naszego rozwoju czy dalszego prosperowania.

Podsumowanie

Polacy należą do narodów niedoubezpieczonych. Jesteśmy daleko za takimi krajami jak Niemcy czy Wielka Brytania. Niestety nadal ma zastosowanie przysłowie “Polak mądry po szkodzie”. Nie dopuszczamy do siebie myśli o tym, że możemy mieć wypadek, znaleźć się w szpitalu czy zachorować. Natomiast ubezpieczenie gwarantuje nam stabilność finansową i pomoc w trudnym okresie.

źródło danych: GUS, Insurance Europe

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.